*Ayat* (Parhezgar)
Ay logo, hum ne tum ko aik mard aur aik aurat se peda kiya hai aur phir tumhari qoumien aur baradariyan banaein takay tum aik doosray ko pehchan sako dar haqeeqat ALLAH k nazdeek tum mein se zyada izat wala wo hai jo tumharay andar sab se zyada parhezgar hai. beshak ALLAH sab kuch jan nay wala aur bakhabar hai
Soorah Al Hijrat 49.  Ayat 13.